Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?

Cygnaeus skola, klass 6 B

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Sätt fart på det goda – Cygnaeus skola, klass 6 B

2. Beskrivning av problemet

Många människor är medvetna om att det finns en problematik kring Östersjön men få människor är medvetna om vilka faktorer den problematiken omfattar.  Syftet med projektet är att belysa olika faktorer som påverkar Östersjön samt lyfta upp hur den enskilda individen kan hjälpa till.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Målet med vårt projekt är att medvetandegöra nuvarande generation samt kommande generation om den diversifierade problematik som finns kring Östersjön och vad som kan göras konkret på individnivå.   Genom att använda sig av skolans breda kontaktyta med samhället kommer vi öka både den teoretiska och praktiska kunskapen kring vad som är positivt och negativt för Östersjön. 

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Vi behöver få så många människor som möjligt i regionen att förstå vad som påverkar miljön i Östersjön och hur de kan bidra till att förbättra dess tillstånd. Genom att förankra problematiken hos den enskilda individen så ökar viljan till att själva ändra levnadsvanor som bidrar samt en förståelse för de nödvändiga åtgärder som bör tas på makronivå.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.