Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

From Waste To Taste ry

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Matåtervinningscentral. From Waste To Taste rf är en icke-vinstdrivande (non-profit) förening med målet att bekämpa matspill och klimatförändring. Föreningen har redan startat Finlands första matspillrestaurang.

2. Beskrivning av problemet

Avrinningsvatten från jordbruken samt ökning av temperatur och tillväxtav regn som beror på klimatförändring hotar Östersjöns ekosystem. Den största näringsämnesbelastningen av Östersjön, som är orsakad av människan, kommer från jordbruket. Knappa två tredjedelar av fosforen och över hälften av kvävet som hamnar i Östersjön kommer från jordbruket. Dessa näringsämnen ökar bland annat de skadliga blåalgerna och trådalgerna, vilka orsakar syrebrist i havsbottnen. Höjda temperaturer och ökat regn som en följd av klimatförändring försämrar tillståndet ytterligare.

Ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen som orsakas av människan kommer från matproduktionen. Det är nästan lika mycket som trafiken orsakar. Enbart i EU slänger vi bort matspill för närmare 100 miljoner ton. I hela Finlands livsmedelkedja är det uppskattat att vi slänger bort 460 miljoner kilo ätbar mat. Butikernas matspill i Finland är över 65 miljoner kilo i året varav endast 10-15 procent doneras till mathjälp för tillfället. På grund av att man har investerat resurser i livsmedlet genom hela produktionskedjan, från och med odling och förpackning och transport, gör att miljöpåvekan av matspill är stor.  Genom att utnyttja producerad mat effektivare minskar miljöpåverkan.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Projektet strävar till att förbättra Östersjöns tillstånd genom att minska på mängden matspill. Kring den redan exsisterande matspillsrestaurangen skapar projektet en effektiv handlingsplan som strävar till att vid rätt tidpunkt rädda alla råvaror som hotas bli matspill. Råvarorna insamlas till matåtervinningscentralen, på ett sätt som är möjligast smidigt för återförsäljaren/producenten, där de sorteras och distribueras vidare för återanvändning. Samtidigt bildas ett nätverk mellan återförsäljaren/producenten och vidareförädlaren som säkerställer det att den ena producentens överskott är den andra aktörens råvara. Dessutom strävar man till att vid behov innovera nya användningsändamål för råvarorna. Projektet vill förändra på de matproduktionsprocesserna där man inte förstår tillverkningsprocessens verkliga pris och värde (miljöaspekter, bortkastade affärsverksamhetsmöjligheter).

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Genom att minska på matspill minskar vi även på mängden av avrinningsvatten som hamnar i Östersjön från jordbruken och samtidigt minskar vi på koldioxidutsläppen som orsakas av matproduktionen. Detta dämpar i sin tur på klimatförändringen och övergödning av Östersjön. En återvinningscentral för mat och ett nätverk som bildats kring den skulle varje vecka rädda tusentals kilo råvaror, som i vanliga fall skulle slängas bort. Förutom detta är målet att öka kännedom om miljöpåverkan av matspill samt om återvinningsekonomi för att dämpa på matspillet i hela kedjan, ända från åkern till hemköket. Projektet ordnar utbildningar, infotillfällen, workshop och kampanjer kring matspill och framhåller temat i media.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?