Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.

Stiftelsen Levande Östersjön (Baltic Sea Action Group, BSAG)

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer, Stiftelsen Levande Östersjön (Baltic Sea Action Group, BSAG)

Projektet är en stadigvarande del av BSAG under pilotprojektet Carbon Action, som inleddes hösten 2017 och kombinerar Östersjöskyddet med bromsandet av klimatförändringen. Läs mer på adressen www.bsag.fi www.jarki.fi

2. Beskrivning av problemet

Jordmånen är en nyckelfaktor både i vattenskyddet och i att bromsa klimatförändringen; i en åker som är i bra skick ger näringsämnen och kolet mera näring till växter än till atmosfären eller vattendrag. Vi använder ett brett urval av metoder för att kunna använda jordbruket till att skydda våra vattendrag och vår omgivning. Metoderna behöver användare – även den bästa idén förverkligas inte ifall inte jordbrukarna själva använder den. Även den bästa jordbrukaren kan inte ensam rädda Östersjön. Därför behöver vi få både erfarna jordbrukare och framtidens aktörer med i verksamheten – framtidens jordbrukare.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Bland jordbrukarna finns ett växande antal fördomsfria pionjärer. Med sina odlingsval har de en positiv verkan på vår omgivning, men varför har de inte vidtagit åtgärder? Hurdan är deras odlingsfilosofi? Hur kan jordbrukaren ha påverka framtiden med sina val? Hurdan är den Effektiva Odlaren år 2030? Under projektets läroverksrunda diskuterar vi dessa teman med odlare och jordbruksstuderande. Turnén som involverar fem skilda dagar är riktat till området kring den finska kusten, i andra och tredje stadiets läroverk inom jordbruksindustrin under åren 2018–2019. Vi försöker få tre Effektiva Odlare för varje läroanstalt som fadderodlare – en från närområdet och två från övriga Finland.

Delaktigheten är det bärande temat för turnén – varje turnédag planeras tillsammans med läroverket i fråga och dess fadderodlare. Själva dagarna består av portioner där fadderodlarna berättar om sina egna upplevelser och tankar i form av storytelling och där studerandena skapar egna visioner om framtidens Effektiva Odlare och om tillståndet av Östersjön. Till slut går de igenom skapade scenarier och besöker en fadderodlares gård.

Framtidens odlare studerar som bäst hur jordbruk idkas. Deras information och kunskaper utökas under studietiden, på samma gång som deras tankemodeller bildas. I denna digitala era finns en obegränsad mängd av material, men vår runda vid läroanstalterna representerar en annan kanal för information; en samverkan i ett konkret utrymme, för en viss grupp människor. Det väcker erfarenheter och känslor, som inte kan överföras till webben i form av presentationer. Däremot kan upplevelser som väcks inom människor delas till andra människor och få till stånd miljöhandlingar: näringsåtervinning, förbättrande av markens resursbevarande, ökning av mångfald och mycket mer.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Genom personliga möten med fadderodlare, deras storytelling om egna upplevelser, såväl som med inblickar i framtiden som tas fram med deras hjälp öppnas vägen till nyfikenhet och mod för framtidens odlare. Insikten om egna påverkansmöjligheter och odlarnas styrka leder till åtgärder och vilja att berätta om dessa.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.